Nabór na stypendia edukacyjne


Informujemy, że na rok szkolny 2018/2019 będzie przyznawane Stypendium w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” dla uczniów chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie języka obcego. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

O wsparcie w formie stypendialnej mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. Kryterium 1 – uczęszczanie do szkoły podstawowej lub klasy dotychczasowego gimnazjum, które zostały zakwalifikowane do projektu tj. kandydat na stypendystę musi być uczniem Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu lub klas dotychczasowego gimnazjum lub uczniem Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi lub klas dotychczasowego gimnazjum.
  2. Kryterium 2 – średnia ocen ze wszystkich ocen na poziomie nie niższym niż 4,00, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2017/2018
  3. Kryterium 3 – dochód na jednego członka rodziny ucznia z roku poprzedzającego rok szkolny na który przyznawana jest pomoc stypendialna nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 1348 zł
  4. Kryterium 4 – uczeń pochodzi z rodziny wielodzietnej

Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać,  jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także za uzyskany tytuł w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach ww. projektu przewidziana jest pomoc stypendialna dla 15 uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Pomoc przyznawana jest na okres 10 miesięcy od września 2018 r.
do czerwca 2019 r. w kwocie 300 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium  na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane  od 19.06.2018 r. do 06.07.2018 r. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia edukacji w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Oświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający rok szkolny na który jest przyznawana pomoc stypendialna (za rok 2017 – zał. nr 1 do wniosku).
  3. Oświadczenie o wywodzeniu się z rodziny wielodzietnej (zał. nr 2 do wniosku).
  4. Diagnozę (zał. nr 3 do wniosku).
  5. Inne dokumenty jeżeli uczeń ubiega się o dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Komplet wypełnionych dokumentów określonych w Regulaminie Programu Stypendialnego dla uczniów w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” – stanowiący załącznik do uchwały nr XXXII/336/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu,
ul. Rynek 1, 32 – 830 Wojnicz w godz. od 7.30 do 15.30.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Siudak – pracownik Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu, tel. 14 631 98 51.

Poniżej załączniki:

Wniosek

Diagnoza

Oświadczenie dochody

Oświadczenie o wielodzietności

Program Stypendialny

Zarządzenie