Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości składania wniosków


Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje grantowe w zakresie:

 

  1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
    z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
    i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego:

termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

wskaźnik produktu: liczba podmiotów działających w sferze kultury i/lub edukacji, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR  12 szt.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

– maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 12 500,00 zł

– minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł

– intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania

– forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania

– zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne aktywizujące i integrujące mieszkańców

– limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt

– limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

 

  1. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 szt.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

– maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł

– minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł

– intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania

– forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania

– zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt

– limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – PROW 2014-2020.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi