Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012”

Burmistrz Wojnicza ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012”

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji.

Uwagi można złożyć na przygotowanym formularzu zgłaszania opinii: w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1 (I piętro), przesłać drogą pocztową, przesłać drogą elektroniczną na adres: um@wojnicz.pl w terminie od 15 listopada do 29 listopada 2011 r.

Projekt Programu oraz formularz zgłaszania opinii dostępne są na stronie internetowej www.wojnicz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.

Ogłoszenie jest skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

 

Formularze do pobrania: