Koniec roku z nowym budżetem


Został przyjęty nowy budżet gminy Wojnicz. Wydatki gminy w 2020 roku ustalone zostały na poziomie prawie 64 mln złotych. Na same inwestycje i remonty przeznaczono blisko 9 mln zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2019 roku, która odbyła się 30 grudnia, radni uchwalili budżet gminy Wojnicz na 2020 rok. Rada Miejska przegłosowała plan budżetu jedenastoma głosami za, przy trzech wstrzymujących się. Jedna osoba była nieobecna.

W przyszłorocznym budżecie dochody zaplanowane są w wysokości 59 053 720,00 zł, a wydatki w wysokości 63 993 259,00 zł.

Na inwestycje przeznaczonych będzie 8 850 254,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. takie zadania jak: dalsze wodociągowanie Gminy, kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Olszyny, asfaltowanie dróg gminnych, wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych oraz inwestycje realizowane w zakresie funduszu sołeckiego.

Podczas sesji Rada Miejska podjęte zostały również następujące uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok,

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa,

– w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

– w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego,

– w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

– w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza,

– w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr VIII/94/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.,

– w sprawie Statutu Gminy Wojnicz,

– w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wojniczu na 2020 rok,

– w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

– w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok,

– w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Gospodarki Finansowej na 2020 rok,

– w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok,

– w sprawie zatwierdzenia planu działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Po sesji odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza z Radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielami Policji i straży pożarnej oraz podmiotami współpracującymi z naszym miastem i gminą.