Komunikat w sprawie zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że od 01.01.2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 01.01.2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).