Język migowy w urzędzie


Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wojniczu ul. Rynek 1, w terminie co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

–  e-mailem  na adres um@wojnicz.pl;

–  faxem na nr 679 01 00

–  telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 679 01 08;

–  drogą  pocztową.