Informacje z XXXVII Sesji Rady Miejskiej


W dniu 28 listopada 2013  roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu .

 Przedmiotem obrad były głównie sprawy finansowe , w tym podatkowe.

Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

W zakresie podatków uchwalone zostały trzy uchwały:

– w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz,

– w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz,

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.

Wszystkie stawki podatkowe na 2014 rok podniesione zostały w stosunku do roku bieżącego o 2,4 %.

Ponadto przedmiotem obrad  Rady Miejskiej była uchwała  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.

Rada podjęła również trzy uchwały dotyczące najmu nieruchomości  oraz uchwaliła nowy „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.