Informacje z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wojniczu


W dniu 28 czerwca 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada podjęła uchwałę finansową w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2014 rok.   

Z zakresu działania oświaty zostały podjęte 2 uchwały:

– w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na terenie Gminy Wojnicz” na rok 2014.

– w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wojnicz.

Rada Miejska uchwałą upoważniła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Rada  przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wojnicz na lata 2014-2020.

W formie uchwały Rada zatwierdziła 5 Planów Odnowy Miejscowości: Dębina Łętowska, Łukanowice, Milówka, Olszyny, Wielka Wieś i Wojnicz na lata 2014-2020.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

Z zakresu gospodarowania mieniem Gminy, Rada podjęła 3 uchwały:

– w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

Rada Miejska rozpatrzyła również skargę złożoną przez radnego p. Jacka Filipka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wojniczu. Decyzją Rady skargę uznano za niezasadną.