Informacje z XLI Sesji Rady Miejskiej


W dniu 28 marca 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła uchwały finansowe w sprawie:

–  zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2014 rok.   

–  zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.

Rada podjęła również uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na kolejne lata.

W formie uchwał zatwierdzono sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu za 2013 rok.

Podjęto również 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach:
Zakrzów i Wojnicz. Uchwały dotyczą poszerzenia terenu pod cmentarz komunalny w Wojniczu oraz wprowadzenia terenów produkcyjno-usługowych przy wschodniej obwodnicy Wojnicza.

Rada Miejska dokonała zmiany uchwały w sprawie herbu i chorągwi Gminy Wojnicz, zamieszczając porządkujący zapis dotyczący wymiarów sztandaru Gminy oraz załącznik graficzny.

Rada uchwaliła zmianę uchwały w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, wprowadzając 3 nowe ulice w Wojniczu – ulicę Jagodową, Grodzką
i Wojów oraz zmiany porządkowe dotyczące zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Rada Miejska w formie uchwały przyjęła przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw i miasta Wojnicz.

Konsultacje odbywać będą się przez wyłożenie do publicznego wglądu projektów statutów w okresie konsultacji w Biurze obsługi Rady Miejskiej, na stronie internetowej www.wojnicz.pl., u sołtysów Gminy Wojnicz oraz u Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicz. Polegać będą na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców uwag do projektów statutów, według odpowiedniego wzoru.

Termin konsultacji ogłoszony będzie w obwieszczeniu Burmistrza Wojnicza.

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Wojnicz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok uzupełniając Priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom o następujące dziedziny:

– naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, w zakresie realizacji programu stypendialnego dla studentów z terenu gminy,

– pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób, w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą.

Ponadto zapoznano się z Raportem z wykonania Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Wysłuchano również sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wojnicz na lata 2013 – 2015” za 2013 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2014.