Informacje z VIII sesji Rady Miejskiej w Wojniczu


5 lipca odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

– przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Festiwal Smaku 2019”;

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu;

– przekazania środków finansowych dla Policji;

– zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

– udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach.

 

Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Wojnicz i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

– w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”

– w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

– w sprawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz;

– w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wojnicz;

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz;

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz;

– wyrażenia zgody przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz;

– w sprawie ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Wojnicza o utrzymanie w strukturze organizacyjnej Przedszkola Publicznego w Łoponiu dwóch oddziałów przedszkolnych.