Informacje z Sesji Rady Miejskiej w Wojniczu

herb

W dniu 6 marca b.r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

 

Na początku sesji wysłuchano informacji Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała w sprawie realizacji Strategii Rozwoju LGD.

 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2017 rok

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz

–  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi i Tarnowskiemu (na realizację szczepień dzieci w ramach Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych).

 

Z zakresu spraw oświatowych Rada podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

 

– w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Dziennymi Opiekunami na terenie Gminy Wojnicz.

 

– w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół  podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (Do klas pierwszych szkół podstawowych,  dla których Gmina Wojnicz jest organem prowadzącym przyjmuje się z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców –  kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w drodze postępowania rekrutacyjnego.)

 

– ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji lub uzyskaniu równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe.

 

– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Jest to związane z  reformą oświatową jaka obowiązuje już od 1 września br.

Na podstawie uchwały dotychczasowe gimnazja w Wojniczu i Wielkiej Wsi od dnia                             1 września zostaną włączone odpowiednio do  szkoły  podstawowej w Wojniczu i Wielkiej Wsi. Szkoły podstawowe staną się szkołami 8 letnimi i do 31 sierpnia 2019 roku  będą w nich funkcjonowały klasy gimnazjalne.

W  bieżącym roku nie będzie już naboru do I klasy gimnazjum, a uczniowie klas VI szkoły podstawowej staną się uczniami klasy VII.

 

Rada Miejska podjęła dwie uchwały z zakresu pomocy społecznej uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, oraz uchwałę ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Wojnicz.

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integrację osób w nim przebywających ze społecznością lokalną. Przeznaczone jest dla osób z terenu Gminy Wojnicz, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Z tej formy niematerialnej pomocy mogą korzystać w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.

 

Uchwałą Rada przyjęła Regulamin Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „Dymek” polegającego na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych  i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego na terenie Gminy Wojnicz.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojnicz do naboru wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie demontaż palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowego paleniska na gaz, na olej, na węgiel, biomasę lub montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym, wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

 

Ponadto Rada wysłuchała sprawozdań:

–  z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wojnicz na lata 2016-2018” za rok 2016 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017.

– z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wojniczu za 2016 rok.