Informacje z Sesji Rady Miejskiej w Wojniczu


W dniu 29 maja 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

 

Podczas sesji po przyjęciu sprawozdań Rada Miejska udzieliła większością głosów Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

Rada podjęła również uchwały finansowe w sprawie:

–  zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2014 rok.   

–  zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

–  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach.

–  przekazania środków finansowych dla Policji.

 

Z zakresu oświaty zostały podjęte 3 uchwały:

– W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania   przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne
   niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich  wykorzystania.

– W sprawie  przyjęcia do realizacji resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi
   w wieku do lat   3 „Maluch” – edycja 2014 (moduł 1)  w Gminie Wojnicz.

Założenia projektu dotyczą uruchomienia instytucji dziennego opiekuna przy Publicznych Przedszkolach w Wojniczu, Grabnie, Biadolinach Radłowskich oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi. Dzienny opiekun obejmie pieczą pięcioro dzieci w wieku do lat 3, w nowo przygotowanych, odnowionych i przystosowanych do opieki nad dziećmi, pomieszczeniach przy przedszkolnych.  Projekt opiewa na kwotę 158 000zł. z czego 80% pokrywa Budżet Państwa, a 20% Gmina Wojnicz. 

 

– W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Zmniejszenie nierówności w dostępie do    edukacji przedszkolnej w Gminie Wojnicz” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,  numer konkursu: POKL/9.1.1/I/14. Projekt zakłada otworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego przy  Publicznym 

Przedszkolu w Wojniczu dla grupy 20 dzieci w wieku 4 lat. 

Rada Miejska przyjęła Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Wojniczu, który zamieszczony będzie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 Rada w formie uchwały uregulowała wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

 Rada uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojnicz na lata 2014 – 2018.  Przeprowadzono analizę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wojnicz, dokonano oceny sytuacji związanej z tym zjawiskiem, przeanalizowani zasoby instytucjonalne i ludzkie. Dane te posłużyły do opracowania Programu, w którym określono cele, zasady działania, źródła finansowania, monitoring i ewaluację Programu.

 Z zakresu gospodarowania mieniem Gminy, Rada podjęła następujące uchwały:

– W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na  lata 2014 – 2019.  

– W sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

–  W sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz. 

– W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.  

 Rada Miejska rozpatrzyła również skargę złożoną przez radnego p. Jacka Filipka na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu. Decyzją Rady skargę uznano za niezasadną.

 Rada Miejska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.