Informacje z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada podjęła uchwałę finansową w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2017 rok.

Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym  Rada podjęła dwie uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.

–  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

Uchwałą został również przyjęty „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojnicz”

Celem opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie Gminy Wojnicz.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Wojnicz na terenie miejscowości Wielka Wieś, Isep, Zakrzów, Dębina Łętowska, Łukanowice.

Uchwałą tą dokonano wkomponowania obowiązujących punktowych planów z 2000 r., 2007 r., i 2013 r. do opracowywanego projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska w celu włączenia w jedną wspólną procedurę sporządzania projektu planu dla miejscowości Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska w ich granicach administracyjnych.

Zasadniczym tematem obrad podczas sesji była sprawa przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w tym odpadów złomów metali” w Wojniczu.

Radni przeprowadzili dyskusję z Pełnomocnikiem firmy ECO CURO Sp. z o.o. na temat rodzaju działalności Spółki.

Poprzez uchwałę Rada Miejska w Wojniczu wyraziła stanowczy protest przeciwko możliwości realizacji tego przedsięwzięcia na terenie Zielonego Parku Przemysłowego.

Rada Miejska w Wojniczu podkreśla, że teren Zielonego Parku Przemysłowego służyć miał  i służy realizacji przedsięwzięć przyjaznych dla środowiska, które nie oddziaływają na środowisko. Tymczasem zamierzone przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Rada Miejska w Wojniczu zobowiązała Burmistrza Wojnicza o uwzględnienie jej stanowiska odnośnie realizacji przedsięwzięcia przy wszelkich działaniach podejmowanych
w związku z tym przedsięwzięciem.