Informacje z sesji

Informacja

W dniu 28 listopada br. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

 

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok,

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz,

– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,

– w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

– w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz” na rok 2020,

– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2020 rok,

– w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz,

– w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu,

– w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 28 maja 2019 roku  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Rada nie podjęła uchwał w sprawie:

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz,

– określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok,

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz,

– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,

– w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

– w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz” na rok 2020,

– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2020 rok,

– w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz,

– w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu,

– w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 28 maja 2019 roku  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Rada nie podjęła uchwał w sprawie:

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz,

– określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.