Informacja z sesji


W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

W trakcie sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową na rok 2019. Budżet zakłada wydatki ogółem w wysokości 53 758 077,00 zł. W ramach wydatków, na inwestycje przewidziano kwotę ponad 7 mln. zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. takie zadania jak: dalsze wodociągowanie gminy, modernizacja dróg gminnych, modernizacja targowiska w Wojniczu, budowa chodników przy drodze wojewódzkiej i przy drodze powiatowej oraz modernizacja budynków: Szkoły w Biadolinach Radłowskich, Szkoły Podstawowej w Wojniczu, Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi, Domu Grodzkiego w Wojniczu, OSP w Dębinie Łętowskiej.

Gmina dofinansuje również budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu oraz wymianę kotłów na ekologiczne źródła ciepła.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz      (utrzymanie punktu obsługi mieszkańców Gminy Wojnicz zlokalizowanego w Wojniczu).

– udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

–  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz na lata 2019 – 2030.

– przekazania w 2019 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komisariatu    Policji w Wojniczu.

– zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w roku 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W formie uchwały Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wojnicz na 2019 rok.

Rada Miejska uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojnicz na lata 2019 – 2023.

Rada Miejska uchyliła Uchwałę Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.

Poprzez uchwały Rada Miejska zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej oraz plany pracy jej Komisji, jak również plan działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Uchwałą Rady Miejskiej ustalono wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu.