Informacje z sesji


W dniu 29 listopada b.r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wojnicza.

Rada nie podjęła uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Wojniczu oraz uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Miasta Wojnicz oraz określenia ich wysokości.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz.

W formie uchwały Rada przyjęła „Program współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok”.

Z zakresu gospodarowanie mieniem komunalnym Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.

Z zakresu pomocy społecznej Rada podjęła następujące uchwały:

– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wojnicz na lata 2019 – 2021.

– w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2019.

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

– w sprawie określenia oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z zakresu oświaty przez Radę zostały podjęte następujące uchwały:

– w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

– w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany Uchwały Nr  XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Ekonomiczno- Administracyjne w Wojniczu”.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz. Jednostką obsługującą jest „Centrum Ekonomiczno- Administracyjne w Wojniczu”, które obsługiwać będzie w zakresie rachunkowości, gospodarki finansowej, spraw kadrowych i innych zadań Szkołę Podstawową w Wojniczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi, przedszkola publiczne, GOPS, Placówkę Wsparcia Dziennego w Wojniczu oraz Żłobek w Wojniczu.

Podczas sesji podjęto dwie uchwały w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wojnicz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.