Informacje z sesji


W dniu 8 października b.r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Na początku sesji Rada wysłuchała wystąpienia Kierownika LGD Dunajec-Biała dotyczącego działalności organizacji.

 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

– powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

 

Uchwałą Rady Miejskiej został nadany nowy Statut Gminy Wojnicz. W Statucie znalazł się obligatoryjny zapis dotyczący powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dotychczasowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej została poszerzona o Komisję Rolnictwa.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie  utworzenia Żłobka w Wojniczu oraz nadania mu statutu. Z dniem 1 stycznia 2019 r. powołana zostanie samorządowa jednostka organizacyjna o nazwie Żłobek w Wojniczu, która będzie zlokalizowana  w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu – Rynek 30.

 

Rada w formie uchwały stwierdziła aktualność „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz.

Uchwała wynika z obowiązku przeprowadzenia analizy i stwierdzenia aktualności planu i studium przynajmniej raz na cztery lata.

 

Uchwałą Rada dokonała  zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r. Zmiana polega na wyznaczeniu innego gospodarstwa rolnego niż dotychczasowe do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.