Informacje z sesji


W dniu 30 sierpnia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu. Sesja rozpoczęła się od wysłuchania przez Radę wystąpienia przedstawicieli Klastra Energii „Zielony Pierścień Tarnowa” na temat  Odnawialnych Źródeł Energii.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;
– udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

Rada w formie uchwał rozpatrzyła dwie skargi. Pierwszą skargę uznano za bezzasadną z uwagi na to, że Burmistrz Wojnicza przychylił się do postulatu skarżących. Druga skarga została pozostawiona bez rozpoznania ze względu na braki formalne skargi.

Z zakresu gospodarowanie mieniem komunalnym Rada podjęła 3 uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz;
– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz;
– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

Dwie pierwsze uchwały dotyczą placówek handlowych, natomiast trzecia uchwała dotyczy obiektu użyteczności publicznej.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXXIX/413/2018 z dnia 28 czerwca  2018 roku w sprawie  zmiany  uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXX/336/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu  Programu Stypendialnego udzielanego  przez Gminę Wojnicz  w ramach projektu: „ Kompetencje kluczowe  – kluczem do rozwoju  uczniów  w Gminie Wojnicz”.

Zmiana uchwały podyktowana była dostosowaniem  zapisów do nowych przepisów prawa.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany Uchwały Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu. Zmiany polegają na wpisaniu do statutu nowego adresu siedziby jednostki.