Informacje z sesji

herb

W dniu 29 listopada b.r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2017 rok

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz

– ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Miasta Wojnicz oraz określenia ich wysokości.

 

Ponadto w zakresie spraw oświatowych Rada podjęła uchwały w sprawie:

–     ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

–   zmiany uchwały NR XVIII/201/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu”

–  zmiany uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia
7 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.

 

Z zakresu spraw pomocy społecznej zostały podjęte przez Radę następujące uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojnicz do realizacji projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka zacznie funkcjonować od kwietnia 2018 r. i będzie miała charakter placówki specjalistycznej dla 20 dzieci z terenu Gminy Wojnicz.  Będzie ona pracować od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.

– w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.

– w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz” na rok 2018.

– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na rok 2018.

 

Uchwałą Rada przyjęła Program współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Rada Miejska podjęła 2 uchwały w sprawie grupy zakupowej:

–  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.

– w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

 

Uchwałą Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Wojnicz w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.