Informacja GDDKiA o obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów do posesji


Przekazujemy informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie dotyczące obowiązku utrzymania zjazdów, przepustów pod zjazdami oraz rowów przydrożnych.

Budowa, przebudowa oraz obowiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Oczyszczanie lub wymiana przepustów pod zjazdami w celu zapewnienia ich drożności należy do właściciela posesji, a rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego.

Zadaniem zarządcy drogi jest utrzymanie drożności rowów przydrożnych wraz przepustami pod drogą.

Zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pół czy lasów do rowów przyrożnych lub na jezdnię drogi. Wszelkie próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi, bowiem do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Ponieważ najczęstszą przyczyną powstawania zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji konieczne jest wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie technicznym, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody opadowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 2068 ze zm.)

Do pobrania:
Komunikat