Gminna Olimpiada Matematyczna


 

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi już po raz ósmy organizuje Gminną Olimpiadę Matematyczną dla uczniów nauczania początkowego. Etap finałowy odbędzie się we czwartek 23 maja 2013 o godz. 10:00. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Pan Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek.

 

1.Celem olimpiady jest:

-wyłonienie uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, -dostarczenie dzieciom możliwości odniesienia sukcesu, -utrwalenie i poszerzenie wiadomości z edukacji matematycznej, -ukazanie życiowej przydatności rozumienia pojęć matematycznych, -rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązania, -integracja uczniów pochodzących z różnych szkół.

2. Organizacja olimpiady przebiega w dwóch etapach:

I. Etap szkolny:

Uczniowie klas trzecich piszą test składający się z 12 zadań: 6 zadań otwartych i 6 zamkniętych. Czas rozwiązania testu wynosi 40 minut. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są wychowawcy klas. Eliminacje przeprowadzają na podstawie dostarczonego przez organizatorów zestawu zadań. Do drugiego etapu kwalifikuje się po dwóch uczniów z każdej trzeciej klasy, którzy otrzymali największą ilość punktów.

II. Etap gminny:

Najlepsi uczniowie napiszą test obejmujący 15 zadań: 5 zadań otwartych, 5 zamkniętych oraz 5 zadań – odpowiedzi: tak, nie. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut. Etap ten odbędzie się 23 maja 2013 r. o godz. 10:00.

3. Zasady punktacji:

Poprawy zadań na etapie szkolnym dokonuje wychowawca klasy, natomiast na etapie gminnym Komisja Konkursowa. W skład komisji wchodzi Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi mgr Anna Maziarz oraz przybyli na konkurs nauczyciele. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania dowolną metodą, przyznajemy maksymalną, przewidzianą dla tegozadania ilość punktów. W zadaniach otwartych, gdy uczeń nie zapisuje rozwiązania, a jedynie sam wynik, przyznaje się jeden punkt. Nie ocenia się obliczeń zapisanych w miejscu przeznaczonym na brudnopis. Dopuszcza się równorzędne miejsca w konkursie.

 

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymują pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody książkowe. Nauczycielom, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie uczniów do olimpiady, zostaną wręczone zaświadczenia w formie podziękowań.

Organizatorzy konkursu:

mgr Anna Maziarz

mgr Barbara Jewuła

mgr Gabriela Ciasnocha