Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071z późno zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 sierpnia 2011 r. uzupełniony i skorygowany za pismem z dnia 12 września 2011 r. Zarządu Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Albrichta, przedstawiciela firmy Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea  114, 30-133 Kraków, została wydana w dniu 31 października 2011 r. decyzja Nr 11/11 znak: WI-VIII.7820.26.2011.EM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych jako zadanie I:

 

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0002 Dębina Łętowska 248/1 (248), 272/6 (272/2), 272/8 (272/4), 273/1, 273/3 (273/2), 278/3 (278/2), 279/1, 279/3 (279/2),284/1 (284),285/3 (285/1),285/5 (285/2), 286/3 (286/2),287/3 (287/2),294/1 (294), 295/1 (295),302/1 (302),306/3 (306/1),307/1 (307),307/2 (307),308/1 (308), 309/1 (309), 310/13 (310/5), 311/1 (311), 315/1 (315), 330/1 (330), 331/1 (331), (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału;  w nawiasie podano numer działki przed podziałem),

 

jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów – 123/3 (123/2), 124/1 (124), 125/1 (125), 130/1 (130), 132/7 (132/5), 132110 (132/6), 298/1 (298), 298/2 (298), 303/1 (303), 304/1 (304), 305/1 (305), 306/1 (306), 308/1 (308), 317/1 (317), 323/1 (323),324/1 (324),325/1 (325),338/1 (338),339/1 (339), 337/5 (337/4), 340/1 (340), 363/3 (363/2), 364/3 (364/2), 365/3 (365/2), 366/2, 367/3 (367/2), 367/4 (367/2), 368/3 (368/2), 368/4 (368/2), 369/3 (369/2), 819/4 (819/1), 828/1 (828), 829/1 (829), 829/2 (829), 830/1 (830), 831/1 (831), 831/2 (831), 832, 833/1 (833), 834/1 (834), 835/1 (835), (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem),

 

b) w obszarze, na którym zachodzi obowiązek przebudowy dróg innych kategorii:

jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów – 819/2 (obowiązkiem przebudowy objęty jest fragment ww. działki),

 

c) w obszarze, na którym zachodzi obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:

jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0002 Dębina Łętowska 133/1, 238, 247, 248/2 (248), 249, 250, 272/7 (272/2), 272/9 (272/4), 273/4 (273/2), 284/2 (284),285/4 (285/1), 285/6 (285/2),285/7 (285/2), 286/1, 286/4 (286/2), 287/5 (287/2), 294/2 (294), 295/2 (295), 307/3 (307), 307/4 (307), 308/2 (308), 308/3 (308), 309/3 (309), 311/2 (311),315/2 (315), (obowiązkiem przebudowy objęte są fragmenty ww. działek),

 

jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów – 123/5 (123/2), 124/3 (124), 125/2 (125), 125/3 (125), 126/2, 127/2, 130/2 (130),293/2,294/2,298/3 (298), 298/4 (298), 303/2 (303), 304/2 (304), 305/2 (305), 321, 322, 323/2 (323), 324/2 (324), 325/2 (325),326,327,328,329,338/2 (338),339/2 (339),340/2 (340),360/3,361/3,362/4, 362/6, 363/4 (363/2), 364/4 (364/2), 365/4 (365/2), 367/5 (367/2), 368/5 (368/2), 369/4 (369/2), 370/2, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 375/2, 828/3 (828), 829/3 (829), 829/4 (829), 830/2 (830), 833/2 (833), 834/2 (834), (obowiązkiem przebudowy objęte są fragmenty ww. działek).

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest jako zadanie I, które obejmuje swoim zakresem wyłącznie ww. nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym 0002 Dębina Łętowska oraz w obrębie ewidencyjnym 0014 Zakrzów w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz

.

Ww. decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie:

– zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

– zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości,

– zatwierdzenia projektu budowlanego,

– nałożenia obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz drogi innej kategorii i zezwolenia na wykonanie tych obowiązków, – określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w związku z wykonaniem ww. obowiązków.

 

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 18 ust. le ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa wart. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Ponadto informuje się, że nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren drogi, które dotychczas nie są własnością Województwa Małopolskiego, stają się z mocy prawa własnością Województwa Małopolskiego z dniem, kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, wydanej przez Wojewodę Małopolskiego.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, pokój 117 w godzinach pracy urzędu. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wyżej wymienionej decyzji Wojewody Małopolskiego. Wyjaśnia się, że zgodnie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późno zm.), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ww. przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże ww. przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust.5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zostanie zamieszczone zarówno w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu, na tablicy ogłoszeń tego Urzędu (właściwym na przebieg planowanej drogi), a także w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Tarnowie.

 

 

Wojewoda Małopolski