Biuro Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza nabór pracownika na stanowisko: Pomoc administracyjna


Biuro Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o naborze pracownika na stanowisko: Pomoc administracyjna Miejsce: Biuro Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Zakliczyn ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn.

 1. WYMAGANIA:

 

WYMAGANE:

 • wykształcenie wyższe 
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • znajomość tematyki z zakresu Funduszy i Programów UE
 • znajomość tematyki LEADER, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020
 • znajomość LSR
 • umiejętności analityczne, rachunkowe, obowiązkowość, rzetelność, wnikliwość, uczciwość, terminowość, odpowiedzialność komunikatywność
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w inicjowaniu i prowadzeniu projektów
 • prawo jazdy kat. B.

 

POŻĄDANE:

 • znajomość języków obcych,
 • studia podyplomowe lub odbyte kursy z zakresu funduszy unijnych i administracji publicznej,
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,
 • własna inicjatywa i zaangażowanie,
 • odbyty staż w obszarze funduszy zewnętrznych.

 

II. ZAKRES ZADAŃ:

 • wykonanie prac wynikających z bieżących działań Biura LGD,
 • zaopatrzenie Biura LGD Dunajec-Biała,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w tym rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • przyjmowanie i obsługa interesantów, udzielanie informacji,
 • udzielanie informacji o działalności Stowarzyszenia – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,
 • obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków,
 • archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń organów LGD Dunajec-Biała,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków oraz możliwości otrzymania dofinansowania i animacji lokalnej i współpracy o których mowa w par. 3 ust 8 i ust 9.,
 • badanie stopnia zadowolenia z udzielonego doradztwa, prowadzenie rejestru udzielonego doradztwa,
 • realizacja projektów LGD Dunajec-Biała,
 • uczestnictwo w organizowanych przez LGD targach, konferencjach, wystawach, szkoleniach,
 • prowadzenie dokumentacji prasowej,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • organizacja szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała,
 • organizacja spotkań, szkoleń, konferencji,
 • wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych przepisami prawa, w tym uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady LGD,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura oraz Zastępcę Dyrektora Biura.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • administracyjna
 • za powierzone wyposażenie stanowiska pracy
 • za powierzoną dokumentację


V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o prace na pełny etat od poniedziałku do piątku.

V. KANDYDAT ZOBOWIAZANY JEST ZŁOŻYC:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (oryginały do wglądu)
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się
  o zatrudnienie w lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała w ramach naboru na stanowisko pracy
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy na stanowisko Pomoc administracyjna” w terminie od 30.06.2020 r. do 15.07.2020 r. tj. środa  do godz. 12:00 osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7,
32-840 Zakliczyn.

 

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Procedura rekrutacyjna składa sie z dwóch etapów:

 • selekcja wstępną – analiza dokumentów pod względem formalnym i zakwalifikowanie

kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej

 • selekcja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE POMOC ADMINISTRACYJNA
RODO