Bezpłatne turnusy opiekuńcze w roku 2015


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu  informuje, iż w pierwszym półroczu 2015 roku możliwy będzie udział 10 osób  zamieszkujących na terenie Gminy Wojnicz, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym (I grupa ZUS i KRUS)w dwutygodniowym turnusie opiekuńczym.

 

            Turnusy są projektem Wojewody Małopolskiego w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze.

 

            Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z pobytem na turnusie – pobyt będzie finansowany w 50% z budżetu Wojewody Małopolskiego, w pozostałych 50% ze środków własnych gminy – zasiłek celowy (dla osób lub rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej) lub specjalny zasiłek celowy ( dla osób lub rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe).

 

            Dofinansowanie przez Gminę będzie dotyczyło, w pierwszej kolejności, osób/ rodzin o najniższych dochodach.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu 14 631 98 41;
  • Pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, tel. 14 631 98 31,14 631 98 51.