Absolutorium dla Burmistrza Wojnicza


W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wojniczu, radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi Wojnicza Jackowi Kurkowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013. Pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdanie, zostało również przyjęte przez Radę Miejską. Za przyznaniem burmistrzowi absolutorium głosowało 12 radnych, 1 z radnych wstrzymał się w trakcie głosowanie, 1 głos był przeciw. Ze sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów wyniosło 93%, wykonanie wydatków – 88%. Na koniec roku 2013 gmina zamknęła budżet z nadwyżką w kwocie 1 401 140,64 zł. Ogółem wolnych środków przy zamknięciu ubiegłorocznego budżetu było 1 893 510,74 zł.

ką w kwocie 1 401 140,64 zł. Ogółem wolnych środków przy zamknięciu ubiegłorocznego budżetu było 1 893 510,74 zł.