Absolutorium dla Burmistrza – jednogłosnie


Burmistrz, jako organ władzy wykonawczej, ma obowiązki sprawozdawcze. Każdego roku przedstawia raport z wykonania budżetu, który jest podstawą do uzyskania absolutorium udzielanego przez Radę Miejską.

Jedną z uchwał jakie podjęła Rada Miejska w Wojniczu w czasie majowej sesji (26 maja) było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi. Zebrani  w Ludowym Domu Kultury w Grabnie Radni zagłosowali jednogłośnie na „Tak”.
Zanim uchwała została podjęta poprzedziły ją standardowe procedury. Sprawozdanie budżetowe zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest instytucją kontrolującą finanse samorządów, i która zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy Wojnicz w roku 2016. Z raportem zapoznała się także Komisja Rewizyjna, która złożyła do Rady wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.
A co wynika ze sprawozdania przedstawionego przez burmistrza? Budżet po stronie dochodów został wykonany w 102,91%, po stronie wydatków w 91,13%. Dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami spowodowała, że rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 650 494,51 zł.
„Absolutorium udzielone mi przez Radę to nasz wspólny sukces wszystkich zaangażowanych w pracę samorządu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim Radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego. Cieszy mnie, że decyzja Rady w sprawie absolutorium była jednogłośna. Jak widać wspólnie, w zgodzie, można dużo osiągnąć i liczę, że nasza współpraca dalej będzie przebiegała tak wzorowo. Chodzi nam przecież o to samo – o dobro naszej gminy, o to by mieszkający tu ludzie żyli wygodnie i mogli być dumni ze swojego pochodzenia.”   – mówił po sesji Tadeusz Bąk.