Absolutorium dla Burmistrza


W czwartek 28 czerwca odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu. Jedną z jej głównych uchwał podjętych podczas obrad było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wojnicza  Tadeuszowi Bąkowi.

Podczas sesji po przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz zatwierdzeniu pozostałych sprawozdań i informacji, jak również wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i wysłuchaniu pozytywnych Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

W krótkim wystąpieniu Burmistrz podziękował radnym za współpracę, słowa uznania skierował także do pracowników Urzędu Miejskiego. – Absolutorium udzielone mi przez Radę to nasz wspólny sukces wszystkich zaangażowanych w pracę samorządu Chciałbym bardzo podziękować wszystkim Radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego. Nasza praca często bywa burzliwa, bo trzeba decydować, które inwestycje realizujemy w pierwszej kolejności, a na które mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ponieważ nie wszystko można zrobić od razu. Jednak ciągle idziemy do przodu, bo gmina Wojnicz musi się rozwijać – podkreśla Tadeusz Bąk.

Ponadto Rada Miejska zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gminy Wojnicz za 2017 rok.

Rada podjęła również uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

–  przekazania środków finansowych dla Policji;

– zmiany uchwały o udzieleniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

– udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu;

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakliczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn.  „Asfaltowanie drogi gminnej nr 17 w miejscowości Zawada Lanckorońska” – w części dotyczącej drogi położonej na terenie Gminy Wojnicz.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojniczu. Zmiana dotyczy struktury organizacyjnej GOPS oraz wyodrębnionych w jego ramach jednostek organizacji wewnętrznej: Placówki Wsparcia Dziennego, oraz Ośrodka wsparcia – jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu – zwanego „Klubem Samopomocy”.

Strukturę określa Regulamin Organizacyjny „Ośrodka” oraz Regulaminy wyodrębnionych w jego ramach jednostek organizacji wewnętrznej, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.                 

Rada w formie uchwał uregulowała kwestie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wojnicz.

Do spożywania alkoholu poza miejscem sprzedaży ustalono następujące maksymalne ilości zezwoleń:

– 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

– 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Do spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży ustalono następujące maksymalne ilości zezwoleń:

– 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

– 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Z zakresu spraw oświatowych Rada podjęła 4 uchwały:

– w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Program Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz.

– w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Poprzez uchwałę Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Rada Miejska uchwałą wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Więckowice.

Poprzez uchwałę Rada przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojnicz w części miejscowości Wojnicz, Łopoń, Zakrzów, Olszyny i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu, jakim zgodnie z ustawą jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na wniosek mieszkańców uchwałą Rady Miejskiej została nadana nazwa rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Dębina Zakrzowska. Rondo nosić będzie nazwę: „Rondo im. Lotników Alianckich”.