Projekt wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „DYMEK”


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie terminu naboru dla

Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „DYMEK”

Burmistrz Wojnicza ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany systemów grzewczych.

Nabór odbywać się będzie w terminie od 14 lutego do 3 marca 2017 r.

Prawo do dotacji przysługuje osobom fizycznym nieposiadającym statusu przedsiębiorcy.

Deklaracje należy składać w podanym powyżej terminie poprzez osobiste dostarczenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Wojniczu (Rynek 1, 32-830 Wojnicz.

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu (www.wojnicz.pl; www.bip.malopolska.pl/umwojnicz) lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym tut. Urzędu.

W terminie naboru należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1 Regulaminu);
  2. Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2 Regulaminu);
  3. Odpis z ksiąg wieczystych (można pobrać ze strony: ekw.ms.gov.pl);
  4. Pełnomocnictwo od współwłaścicieli nieruchomości udzielone wnioskodawcy (jeśli dotyczy);

Wpłynięcie Deklaracji po terminie lub złożenie niekompletnej dokumentacji będzie powodowało jego odrzucenie.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Projekcie jest kolejność złożenia wniosku.

Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych ale jego ostateczna wysokość uzależnionych od wysokości środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Umowy będą podpisywane do wyczerpania środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Inwestycje w ramach naboru muszą zostać wykonane w bieżącym roku ale nie wcześniej niż przed podpisaniem indywidualnej umowy o dotację.

Wykaz przykładowych kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) spełniających wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) został umieszczony na stronie internetowej: (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ )

 

Do pobrania:

Skan obwieszczenia

Deklaracja przystąpienia do projektu

Oświadczenie wnioskodawcy

Regulamin