Inwentaryzacja grobów na cmentarzu komunalnym w Wojniczu


deklaracja dysponenta grobu (3)W związku z inwentaryzacją grobów na cmentarzu komunalnym w Wojniczu i na potrzeby budowy ewidencji grobów, Urząd Miejski w Wojniczu zwraca się z prośbą do osób posiadających prawo do grobu o wypełnienie deklaracji dysponenta grobu:

Deklaracja dysponenta grobu

 
i odesłanie go w wersji elektronicznej na adres: gospodarkakomunalna@wojnicz.pl lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 32-830 Wojnicz do 30 czerwca 2014r.

Prawo do grobu posiada osoba, która dokonała opłaty za „rezerwację” miejsca. Ona w pierwszej kolejności decyduje o tym, kto może być pochowany w danym grobie. Uprawnienie nie ma charakteru majątkowego, tylko osobisty (orzecznictwo Sądu Najwyższego – np. SN I CR 25/79) i nie podlega ogólnym zasadom dziedziczenia. Prawo do pochowania osoby przysługuje w zastępstwie, najbliższym krewnym tej osoby. Zgodnie z ustawą o cmentarzach są to:

  1. pozostały małżonek(ka),

  2. krewni zstępni,

  3. krewni wstępni,

  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo do dysponowania grobem nakłada na jego dysponenta określone obowiązki:
– utrzymania grobu w należytym stanie;
– dbanie o czystość i porządek w jego obrębie;
– respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci.

Osoba uprawniona do pochowania zwłok dokonuje wyboru rodzaju grobu. Wybór ma istotne znaczenie z punktu widzenia uprawnień do grobu. W przypadku pochowania zmarłego do grobu ziemnego istnieje pewność, że grób ten przed upływem dwudziestu lat nie zostanie użyty do ponownego pochówku (art.7 ust.1, Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Okres ten może być przedłużony. W tym celu każdy może zgłosić przeciw temu zastrzeżenie i dokonać opłaty. Zastrzeżenie to ma skutek na kolejnych 20 lat i może być przedłużone. Jeżeli zastrzeżenie nie zostało dokonane i opłata nie wniesiona, zarząd cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i dokonać jego ponownego użycia.